Blog

Novinky, legislativa, zajímavosti

Kontrolní hlášení k DPH od roku 2016

02.09.2015

Od začátku roku 2016 čeká na daňové subjekty - plátce DPH - nová povinnost z pera ministerstva financí. Kromě zavedení elektronické evidence tržeb (EET) od druhé poloviny roku 2016 přidalo ministerstvo na bedra daňových poplatníků další zátěž v podobě nového výkazu "Kontrolního hlášení", který budeme poprvé podávat za leden 2016.

Kdo podává kontrolního hlášení a do kdy?

Kontrolní hlášení je samostatným výkazem, který je dokládán společně s přiznáním k DPH. U právnických osob je finančním úřadem vyžadován do 25. dne kalendářního měsíce (pozor, to platí i v případě čtvrtletních plátců DPH), u fyzických osob potom do 25 dnů po skončení zdaňovacího období (bez ohledu na zdaňovací období).

Povinnost elektronicky odesílat Kontrolní hlášení mají všichni plátci DPH, kteří za dané zdaňovací období provedli:

- uskutečnění zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo přijetí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
- uskutečnění zdanitelného plnění v rámci režimu přenesené daňové povinnosti dle §92a;
- přijetí zdanitelného plnění s místem plnění v tuzemsku, nebo poskytnutí úplaty přede dnem uskutečnění tohoto plnění (tj. vyplňuje řádky 40, 41 nebo 10 a 11 daňového přiznání k DPH) nebo přijetí plnění, u nichž příjemci (plátci) vzniká povinnost přiznat daň podle § 108 odst. 1 písm. b) a c), a to z řádků 3, 4, 5, 6, 9, 12 a 13 daňového přiznání k DPH);
- přijetí či dodání investičního zlata či zprostředkovatelské služby ve zvláštním režimu pro investiční zlato.

Jaké informace obsahuje Kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení bude obsahovat další doplňující údaje, které do této chvíle neměl finanční úřad elektronicky k dispozici a z větší části byly obsaženy pouze v dosavadní evidenci k DPH, kterou jsou plátci DPH povinni vést i v současné době. Těmity údaji jsou např. daňové identifikační číslo odběratele/dodavatele, číslo daňového dokladu, datum uskutečnění zdanitelného plnění (DUZP) a především částka plnění. Potěšující skutečností může být, že klasická uskutečněná a přijatá plnění se v Kontrolním hlášení budou uvádět pouze v případě, že částka plnění včetně DPH překročila 10 000 Kč.

Se zavedením Kontrolního hlášení odpadá plátcům DPH, kteří uskutečňovali plnění v rámci přenesení daňové povinnosti ("reverse charge"), povinnost odesílat "Výpis z evidence pro daňové účely". Těmto subjektům se tedy administrativní náročnost tolik nezvýší. Paradoxně - jak je zvykem v České republice - dopadne zátěž spojená s Kontrolním hlášením nejtíživěji na malé podnikatelské subjekty, které do roku 2015 nebyly svázány povinností vykazování dalších aditivních hlášení.
 

Jak podat Kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení se podává výhradně elektronicky na předepsaném tiskopise finanční správy a to prostřednictvím portálu finanční správy, uznávaného kvalifikovaného certifikátu, nebo pomocí datové schránky povinné nebo zmocněné osoby. Předběžná struktura formuláře pro podání Kontrolního hlášení je již v současné chvíli zveřejněna. Podnikatelé, kteří nemají přístup k výše uvedeným elektronickým prostředkům (např. nemají aktivovanou datovou schránku) a současně nedisponují účetním programem pro zpracování DPH, budou muset hledat alternativy řešení. Buď pořízení datové schránky a účetního programu, nebo zadání externího zpracování účetnictví.

Jaké pokuty a sankce očekávat za nepodání?

Problémem zavedení Kontrolního hlášení k DPH, který je diskutován nejen v odborných diskusích, ale také na laických fórech a debatách, je udílení pokut za nepodání hlášení. Sankce nejsou nikterak malé a budou trestat mimo jiné i za pouhé administrativní chyby a opomenutí, kdy jako podnikatelé neúmyslně opomeneme výkaz podat, třeba z nedostatku času. Navíc zde finanční úřady nedostávají MOŽNOST pokutu udělit, nýbrž plátce daně má přímo POVINNOST pokutu uhradit. Pravděpodobně tedy nebude možné se spoléhat na benevolenci finančních úřadů nebo na konexe, pokuta vznikne automaticky. Plátci DPH a jejich účetní by tedy měli být ostražití a pečlivější, než kdy dříve. Sazebník pokut vypadá následovně:

    1 000 Kč za nepodání bez výzvy k podání od správce daně,
    10 000 Kč za podání po výzvě k podání od správce daně,
    30 000 Kč za nedoplnění již podaného hlášení na výzvu správce daně,
    50 000 Kč za nepodání ani po výzvě k podání od správce daně,
    a nakonec 500 000 Kč za závažné maření správy daně nepodáním hlášením.

Upozorněme na tomto místě na jednu praktickou skutečnost. Lhůty pro podání Kontrolního hlášení zní do 25. dne následujícího kalendářního měsíce (viz výše). Nebude-li do této lhůty hlášení podáno, vznikne pokuta. Neplatí zde tedy hojně využívaná možnost podat přiznání k DPH do 5 dnů od skončení zdaňovacího období bez udělení sankce. Kontrolní hlášení musí být striktně do 25. dne měsíce na příslušném FÚ.

S novou problematikou v oblasti daně z přidané hodnoty (EET, Kontrolní hlášení, rozšíření reverse charge, aj.) jsme plně seznámeni a průběžně se připravujeme na jejich zavádění do účetního programu a svého účetně-daňového procesu. V případě zájmu rádi poskytneme odbornou konzultaci či poradíme s nastavením procesů zpracování celé oblasti.

17.04.2016 16:46